Bruikleenvoorwaarden

Versie: 1.1

Bruikleenvoorwaarden

Versie: 1.1

1.1. Voor bepaalde uitgebreide diensten van Mobly heb je als klant een OBD-dongle nodig (die je in de wagen kunt pluggen). Mobly geeft deze dongle aan jou in bruikleen. De bruikleen eindigt op het moment dat dat je overeenkomst met Mobly voor deze diensten eindigt.

1.2. De dongle dien je te installeren in een wagen die geschikt is voor een veilige installatie, werking en verwijdering van de dongle.

1.3. Je dient de dongle te installeren volgens de gebruiksaanwijzing die je hebt ontvangen van Mobly. Deze is bijgevoegd in het pakket met de dongle en registratiekaart.

1.4. Je dient de dongle te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing, richtlijnen en aanbevelingen van Mobly. Het is niet toegestaan deze te wijzigen of aanpassingen aan te brengen (of te laten aanbrengen).

Indien de OBD-poort van je wagen moeilijk te bereiken is, kan het zijn dat je een verlengstuk nodig hebt. Je dient dan contact op te nemen met info@mobly.be zodat dit verlengstuk opgestuurd kan worden wanneer nodig.

1.5. Je zal de dongle in exclusief bezit en onder jouw exclusieve controle houden in de wagen. Je zal de dongle niet verkopen, verhuren, overdragen, in pand geven of op enige andere wijze overdragen of ter beschikking stellen van derden. Je zal de dongle vrijhouden van enig beslag of enige andere last. Je bent volledig aansprakelijk voor elke vorm van diefstal of verlies.

1.6. Als gebruiker van de dongle erken je dat de dongle in goede staat werd geleverd. Indien dit niet zo is, dien je dit zo snel mogelijk na ontvangst te melden via info@mobly.be.

1.7. Als de dongle onverwacht stuk gaat, kan je deze inwisselen. Je kan hiervoor contact opnemen met info@mobly.be. Indien dit voortkomt uit het verkeerd gebruiken of installeren van de dongle, kan een maximum prijs van 75 euro aangerekend worden.

1.8. Bij verlies van je dongle dien je contact op te nemen met Mobly via info@mobly.be. We kunnen je dan een nieuwe dongle opsturen maar je dient wel 75 euro te betalen.

1.9. Mobly blijft eigenaar van de dongle en het extra verlengstuk zoals in 1.4 beschreven wordt. Bij beëindiging van je overeenkomst met Mobly voor het gebruik van de diensten moet je de dongle terugbezorgen aan Mobly volgens de gegeven instructies.

 1. Bij een Mobly Go abonnement (zonder verzekering):

  1. Je dient bij de opzegging minstens 1 week voor aanvang van een nieuwe periode (afhankelijk van de gekozen formule: maand, half jaar of jaar) het abonnement te annuleren via je account. Het abonnement en de bijhorende domiciliëring zal dan stoppen vanaf de eerstvolgende periode.

  2. Na ontvangst van verdere retourinstructies van Mobly heb je 14 dagen de tijd om de dongle en het verlengstuk (cfr 1.4)  te retourneren aan Mobly. Indien dit niet gebeurt zullen we je een kost aanrekenen van 75 euro.

  3. Het retourneren kan gratis door het volgen van de retourinstructies van Mobly.

 1. Bij een proefperiode (vb.: een gratis trial):

  1. Je zal een mail ontvangen 1 week voor het beëindigen van de proefperiode om de formule betalend verder te zetten. Je dient hier de instructies te volgen om over te gaan tot een verdere betaling.

  2. Indien je wenst te stoppen met Mobly Go Plus dien je de stappen te volgen uit 1.9.1.

 1. Bij een Mobly verzekering:

 • Na het stopzetten van je verzekering ontvang je retrourinstructies.

 1. Na ontvangst van deze retourinstructies van Mobly heb je 14 dagen de tijd om de dongle en het verlengstuk (cfr 1.4)  te retourneren aan Mobly. Indien dit niet gebeurt zullen we je een kost aanrekenen van 75 euro.

 2. Het retourneren kan gratis door het volgen van de retourinstructies van Mobly.

1.10. Indien de dongle en het bijhorende verlengstuk (cfr 1.4) niet retour werd gestuurd 14 dagen na stopzetting van je abonnement of na het eindigen van de proefperiode zullen we je verzoeken om 75 euro te betalen. Dan mag je de dongle ook gewoon houden.

1.11 Het verstrijken van de betalingstermijn voor de niet teruggestuurde dongle stelt de cliënt van rechtswege in gebreke zonder dat een aanmaning vereist is. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn zijn automatisch en zonder   voorafgaande

ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag met een minimum van € 25.

1.12. Mobly behoudt zich het recht voor de dongle te gebruiken voor andere diensten geleverd door Mobly of derden.

1.13. Jij en je gezin hebben het recht mededeling te bekomen van jullie persoonsgegevens die door Mobly worden verwerkt. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant meer zijn, kan je de verbetering of de verwijdering ervan vragen. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken, kan je een schriftelijke aanvraag indienen, gedateerd, ondertekend en vergezeld van een kopie van je identiteitskaart aan Mobly Klantendienst, Hessenstraatje 10, 2000 Antwerpen.

1.14. De overeenkomst van bruiklening is onderworpen aan het Belgisch recht.