Warranty conditions

Version: 1.0

MOBLY GARANTIE TWEEDEHANDSWAGEN 


INLEIDING


Mobly, verzekeringsmakelaar, biedt online aan haar klanten die een tweedehandsvoertuig hebben de mogelijkheid om een Mobly garantie of een Mobly basisgarantie- en bijstandsverzekering voor hun voertuig te onderschrijven. 


Hoe kan je ons bereiken:

Het technisch platform dat instaat voor de afhandeling van schadegevallen is elke werkdag bereikbaar op het nr. +3225419061 van 8.30 uur tot 12uur en van 13uur tot 17 uur voor garantiegevallen en 24u op 24u en 7 dagen op 7 bereikbaar voor bijstand. 


Bij elke oproep van een Bestuurder zal Europ Assistance nagaan of aan de gestelde voorwaarden is voldaan en worden aan de Bestuurder volgende inlichtingen gevraagd:


Nummer van de garantie;

Nummerplaat van het voertuig;

Naam en adres van de Eigenaar;

Merk en model van het voertuig 

Plaats waar het voertuig zich bevindt en andere nuttig geachte inlichtingen.

Informatie over Europ Assistance (Belgium) NV 


Het autogarantie contract (verzekering van Europ Assistance) wordt aangeboden door Mobly.


Deze contracten worden afgesloten bij Europ Assistance (Belgium) NV, Triomflaan 172, 1160 Brussel, BTW BE 0457.247.904, verzekeringsonderneming erkend onder codenummer 1401 (KB van 02.12.96, BS van 21.12.96) om de takken 1, 9, 13, 15, 16 en 18 uit te oefenen.

Europ Assistance staat onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en van de NBB onder codenummer 1401. 

Klachten 


Onverminderd de mogelijkheid voor de Verzekeringsnemer om een rechtsvordering in te stellen kan elke klacht met betrekking tot de verzekering worden gericht aan:

Europ Assistance Belgium NV ter attentie van de Complaints Officer, Triomflaan 172 te 1160 Brussel, mail : complaints@europ-assistance.be , tel. : 02/541.90.48 van maandag tot donderdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u, of;

De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).1. Definities


Bestuurder:

Onder Bestuurder wordt verstaan, de Eigenaar van het tweedehandsvoertuig of de persoon die het verzekerde voertuig met medeweten en goedkeuring van de Eigenaar bestuurt op het moment dat het defect wordt ontdekt of dat het voertuig ter herstelling naar de garage wordt gebracht, met uitsluiting van lifters.


Buitenland:

Andorra, Balearen, Bosnia Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (behalve Overzeese gebieden), Gibraltar, Griekenland + eilanden, Hongarije, Ierland, Italië + eilanden, Kosovo, Montenegro, Servië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal (behalve de Azoren), Roemenië, Russische Federatie (Europese gedeelte), San Marino, Slovakije, Slovenië, Spanje (behalve Canarische eilanden, Ceuta en Melilla), Tsjechische Republiek, Turkije (Europese gedeelte), Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden, Zwitserland


Eigenaar:

De persoon die kan aantonen dat hij in het bezit is van de eigendom van het tweedehandsvoertuig.


Geïmmobiliseerd voertuig

Het verzekerde voertuig wordt als geïmmobiliseerd beschouwd als de verzekerde gebeurtenis tot onmiddellijk gevolg heeft dat het voertuig niet meer kan rijden of ongeschikt is voor het verkeer overeenkomstig het verkeersreglement.


Mobly

Mobly NV, verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Hessenstraatje 10, met KBO-nummer 0682.541.092.


Natuurramp:

Een natuurramp is een plotselinge gebeurtenis van natuurlijke oorsprong met verwoestende gevolgen op grote schaal. Natuurrampen zijn gebeurtenissen met oorzaken vanuit de atmosfeer of de aarde en met gevolgen voor de aarde: overstromingen, vloedgolven, orkanen, uitdroging of uitzetting van de grond (extreme droogte), aardbevingen, aardverschuivingen, vulkaanuitbarstingen, grondverschuivingen, grondverzakkingen. In de zin van onderhavige overeenkomst worden regen- en sneeuwstormen niet beschouwd als natuurrampen.


Normale gebruiksslijtage: 

Onder normale gebruiksslijtage dient verstaan te worden, het geleidelijk verminderen van kwaliteit door niet te voorkomen wrijvingen en/of corrosieve invloeden die op basis van bouwjaar en kilometerstand bij normaal gebruik te verwachten zijn.


Normaal onderhoud: 

Onder normaal onderhoud dient verstaan te worden, het door de fabrikant voorgeschreven periodiek verversen van vloeistoffen, het afstellen en de vervanging van onderdelen door een professionele garagehouder. Het onderhoud gedurende de looptijd van het contract moet aantoonbaar kunnen worden gemaakt d.m.v. een factuur opgemaakt door de garagehouder die het onderhoud uitgevoerd heeft.


Ongeval

Elk contact tussen het verzekerde voertuig en een derde partij of een stilstaande of mobiele hindernis.


Pech:

Elk mechanisch defect van het voertuig afkomstig van een onregelmatigheid in de montage of een defect van een onderdeel, die het normale gebruik van het voertuig onmogelijk maakt met de immobilisatie ervan tot gevolg.


De volgende omstandigheden worden limitatief als zelf veroorzaakte pech beschouwd en derhalve gelijkgesteld met pech:


Het verlies (of diefstal) van sleutels of het achterlaten van de sleutels in een gesloten voertuig;

Het brandstoftekort, het tanken van de verkeerde brandstof, bevroren brandstof;

Een lekke band (met uitzondering van vandalisme).


Terrorisme:

Een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren."


Verzekeraar:

EUROP ASSISTANCE (BELGIUM) NV, BTW BE 0457.247.904, RPR Brussel, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder code 1401 om de takken 01, 09, 13, 15, 16 en 18 (Bijstand) uit te oefenen door KB van 02.12.1996 (BS 21.12.1996), waarvan de hoofdzetel gesitueerd is te Triomflaan 172 te 1160 Brussel 


Verzekerd voertuig: 

De tweedehandswagen die bij Mobly ingeschreven en geregistreerd staat met “MOBLY Garantie Tweedehandswagen” in de periode dat hij aangesloten is bij huidig contract mits dit voertuig correct aangemeld werden bij de Verzekeraar. 

Onder “wagen” wordt verstaan een privé-voertuig, de afgeleide versies ervan in bedrijfsmodel en de bedrijfswagens tot 3,5 ton die uitsluitend voor particulier personenvervoer worden gebruikt en die voldoen aan alle punten voor controle en/of herstel van Bijlage B en niet werden uitgesloten in Bijlage C. 

De voertuigen moeten in België ingeschreven zijn en de Eigenaar van het voertuig moet gedomicilieerd zijn in België.


Woonplaats 

De plaats waar de Bestuurder gewoonlijk verblijft in België. Deze plaats breidt zich uit tot alles wat tot zijn/haar privédomein behoort (woning, tuin, park, bijliggende woonsten, garage, stallen, enz.). 


Verzekeringsnemer:

De Eigenaar van het verzekerd voertuig die het contract onderschreven heeft. De Verzekeringsnemer moet een natuurlijk persoon zijn die in België gedomicilieerd is of een rechtspersoon met hoofdzetel in België. Rechtspersonen die voertuigen voor commerciële doeleinden verkopen kunnen deze overeenkomst echter niet onderschrijven.


Wanneer een voertuig door de Verzekeringsnemer aan een derde persoon wordt verkocht, kan deze laatste beroep doen op de waarborgen van het onderschreven contract mits voorlegging van bewijs van aankoop.


2. Algemene bepalingen 


a. De prestaties mogen in geen geval financieel winstgevend zijn voor de Bestuurder. Ze zijn bestemd om de Bestuurder, binnen de beperkingen van de overeenkomst, te helpen bij onvoorziene gebeurtenissen tijdens de duur van de waarborg.

Dat is de reden waarom de Verzekeraar van de kosten die hij voor zijn rekening neemt, de kosten zal aftrekken die de Bestuurder zou hebben betaald indien de panne niet had plaatsgevonden, zoals tolkosten, overzetdiensten, brandstof voor het voertuig, en behoudt de Verzekeraar zich het recht toe om niet gebruikte vervoerbewijzen op te vragen om de prijs ervan te recupereren.


b. Transport van het verzekerde voertuig

De transportkosten die de Verzekeraar ten laste neemt kunnen de economische waarde van het verzekerde voertuig op het moment van de oproep van de Bestuurder niet overschrijden (cf. Eurotax). Indien de kosten deze die waarde overschrijden, vraagt de Verzekeraar aan de Eigenaar om bij te dragen in de repatriëringskosten voor het verschil tussen de vervoerskosten en de residuele waarde van het voertuig.


c. Dienstverlener

De Bestuurder heeft altijd het recht om de dienstverlener die de Verzekeraar gestuurd heeft, te weigeren (bijv. hersteller, vervoerder, …). In dat geval zal de Verzekeraar de Bestuurder andere dienstverleners in de buurt voorstellen, binnen de beperkingen van de plaatselijke beschikbaarheden. 

De werken, de diensten of herstellingen die de dienstverlener gestuurd door de Verzekeraar of elke andere dienst- verlener uitvoert, gebeuren met de goedkeuring en onder het toezicht van de Bestuurder. Voor de herstellingskosten en de levering van stukken waarvoor de Verzekeraar niet tussenbeide komt, is het aangeraden dat de Bestuurder voorafgaand een bestek vraagt. Alleen de dienstverlener is verantwoordelijk voor de uitgevoerde werken, diensten of herstellingen.


d. Vervoer bagage

Deze prestatie geldt enkel voor de bagage waarvoor de Bestuurder ten gevolge van een verzekerde gebeurtenis niet kan zorgen. De Verzekeraar wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal of schade aan de bagage wanneer de Bestuurder deze achterlaat in het verzekerde voertuig dat hij moet vervoeren.


e. Vervangwagen

Wanneer de Bestuurder een vervangwagen ter beschikking krijgt, moet de Bestuurder zich voegen naar de algemene voorwaarden van de verhuurder inzake o.a. de minimumleeftijd van de Bestuurder en aanvaardt de Bestuurder de betaling van de waarborg, de kosten voor de brandstof, de tolkosten, de opgelopen boetes, de huurprijs voor de vervangwagen na de gewaarborgde periode, de bijkomende verzekeringen en het bedrag van de vrijstelling voor de schade aangericht aan de vervangwagen het verzekerde voertuig.

De Bestuurder zal de formaliteiten uitvoeren voor de ontvangst en de teruggave van de vervangwagen.

De vervangwagen is gewaarborgd met inachtneming van de plaatselijke beschikbaarheden/mogelijkheden en de openings- uren van de verhuurders.

Het vervangvoertuig dat de Bestuurder ter beschikking krijgt, is van categorie A of B (volgens indeling van de voertuigen gehanteerd door verhuurbedrijven).


f. Garage

Onder garage wordt verstaan een erkende handelszaak, die in het bezit is van de wettelijke vergunningen om de bewaring, het onderhoud en de herstelling van voertuigen uit te voeren.


g. Wettelijke verplichtingen

Voor de toepassing van de waarborg aanvaardt de Bestuurder de verplichtingen of beperkingen die voortvloeien uit de verplichting die de Verzekeraar heeft om de administratieve of hygiënische wetten en reglementen na te leven van de landen waar hij tussenkomt.


h. Terugbetaling van kosten

Wanneer de Verzekeraar de Bestuurder toestaat zelf de kosten voor de gewaarborgde prestaties voor te schieten, worden deze kosten hem terugbetaald op voorlegging van de originele bewijsstukken.3. Garantie

De “MOBLY Garantie Tweedehandswagen” dekt de herstellingen (wisselstukken en werkuren) die nodig zijn om de tweedehandswagen onder garantie weer in normale werkingsstaat te brengen in geval van autopech ten gevolge van een mechanisch, elektrisch of elektronisch defect dat toevallig optreedt, met uitsluiting van alle ongevallen, handelingen om het voertuig te regelen of af te stellen, evenals autopech of incidenten die te wijten zijn aan normale gebruiksslijtage of aan een ongewoon gebruik van het voertuig door de Bestuurder. Normaal onderhoud tijdens de gedekte periode valt evenmin onder de garantie.


3.1 Inhoud van de garantie: 

De verzekering is, afhankelijk van het gekozen programma, Mobly garantie of Mobly basisgarantie zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden, van toepassing op prestaties die betrekking hebben op alle onderdelen vermeld in bijlage C, met uitzondering van deze vermeld in artikel 3 van Bijlage C van onderhavig contract. Voor het Mobly garantieprogramma dient het voertuig bij aanvang van het contract jonger dan 6 jaar te zijn en minder 120.000 km te hebben. Voor het Mobly basisgarantie programma dient het voertuig jonger dan 10 jaar te zijn en minder 200.000 km op de teller te hebben. De herstellingen die de Verzekeraar te zijner laste neemt, zijn deze die door een mechanisch, elektrisch of elektronisch defect dat toevallig optreedt, autopech tot gevolg heeft, met uitsluiting van alle ongevallen, handelingen om het voertuig te regelen of af te stellen, evenals autopech of incidenten die te wijten zijn aan normale gebruiksslijtage of aan een ongewoon gebruik van het voertuig door de Bestuurder. Normaal onderhoud tijdens de gedekte periode valt evenmin onder de garantie. 

Deze garantie is onafhankelijk van de wettelijke of contractuele garantie van de fabrikant die de Eigenaar van de tweedehandswagen in elk geval blijft behouden. Deze garantie vervangt in geen geval de garantie op verborgen gebreken of de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de hersteller.

De garanties van het contract voor tweedehandsvoertuigen ingeschreven in België worden zonder geldelijke franchise verworven vanaf de datum van de inwerkingtreding van de garantie, indien het voertuig in België hersteld wordt.

Indien het in België ingeschreven voertuig in het buitenland wordt hersteld, is een franchise van 20% op de herstellingskosten van kracht.3.2 Schadegevallen garantie

Wanneer de Bestuurder geconfronteerd wordt met een gebeurtenis waardoor de garanties van het verzekeringscontract van toepassing worden, zal de Bestuurder aan de garage die instaat voor de herstellingen, vragen om onmiddellijk na de vaststelling van het schadegeval deze gebeurtenis per telefoon aan de Verzekeraar te melden. Hij zal alle elementen moeten geven die het mogelijk maken om de geldigheid van de garantie, de aard, noodzaak en kost van de beoogde herstelling (constructeursgarantie , enz.) na te gaan. Als er geen belemmeringen zijn, zal de Verzekeraar instemming verlenen voor de reparatie via e-mail, fax of telefoon en de aard en kosten van de herstelling preciseren. 


Als de Verzekeraar niet beschikt over de elementen die nodig zijn om de garantie te controleren of de herstelling te beoordelen, zal hij bijkomende inlichtingen kunnen vragen (zoals onderhoudscertificaten, verduidelijkingen over de schade, …). Als er geen belemmeringen zijn, zal de Verzekeraar instemming verlenen voor de herstelling via e-mail, fax of telefoon en de aard en kosten van de herstelling preciseren, zodra alle gevraagde inlichtingen zijn verstrekt. 


Als de Verzekeraar meent dat hij ondanks de gekregen informatie niet in staat is om een antwoord te geven, zal hij een expert kunnen aanduiden die zijn bevindingen per telefoon aan de Verzekeraar zal moeten meedelen, in aanwezigheid van de verantwoordelijke van de werkplaats. Zodra het oordeel van de expert gekend is en als er geen belemmeringen zijn, zal de Verzekeraar onmiddellijk instemming verlenen voor de herstelling via e-mail, fax of telefoon en de aard en kosten van de herstelling preciseren.

De kosten van iedere herstelling die wordt uitgevoerd voordat de Verzekeraar instemming heeft verleend, zullen geweigerd worden. 


3.3 Controle en expertise in het kader van de garantie

De Verzekeraar zal te allen tijde de aanduiding van experts kunnen vragen. Deze experts zullen door de Verzekeraar worden aangesteld en zullen zich uiterlijk binnen de twee werkdagen na aangifte van het schadegeval door de Bestuurder of de garage die instaat voor de herstellingen, bij hen aanbieden. Op uitdrukkelijk verzoek van de Verzekeraar zullen de vervangen onderdelen gedurende drie (3) weken ter beschikking moeten blijven van de Verzekeraar in de werkplaats waar de herstelling werd uitgevoerd. De herstelling mag enkel worden uitgevoerd indien de kostprijs ervan de restwaarde van het voertuig, op de vooravond van het schadegeval, niet overschrijdt.


3.4 Schadevergoeding garantie dossiers

De Bestuurder zal binnen de dertig dagen na het schadegeval alle documenten naar de Verzekeraar moeten sturen die verband houden met de uitgevoerde herstellingen op de gewaarborgde onderdelen. De Verzekeraar zal al het bewijsmateriaal kunnen opvragen dat hij nodig acht. 


3.5 Limieten van de schadevergoedingen

De schadevergoedingen die worden uitbetaald in het kader van een gedekt schadegeval binnen de “MOBLY Garantie Tweedehandswagen”, kunnen in geen geval de handelswaarde van het voertuig op de dag van het laatste schadegeval overschrijden (Eurotax). 4. Bijstand


De bijstand wordt verleend aan alle, door pech op de openbare weg geïmmobiliseerde Verzekerde voertuigen. 

De gewaarborgde prestaties zijn eveneens van toepassing indien het voertuig van de Bestuurder in zijn/haar woonplaats gestald is. 

Evenwel zijn de gewaarborgde prestaties beperkt tot drie interventies per verzekerde periode.


Met uitzondering van de kosten voor pechverhelping/sleepdienst die door de overheid worden bevolen en georganiseerd, geven diensten die niet op het moment zelf van de feiten werden gevraagd, die door de Bestuurder werden geweigerd of die niet door de Verzekeraar werden georganiseerd, a posteriori geen aanleiding tot terugbetaling of een andere vorm van schadeloosstelling. In het geval dat de overheid de pechverhelping/sleepdienst regelde en deze geen beroep deed op De Verzekeraar, betaalt de Verzekeraar de kosten van deze pechverhelping/sleepdienst terug tot een bedrag van € 200 alles inclusief, na voorlegging van de nodige bewijsstukken.4.1 Pechverhelping in België (of in het Groothertogdom Luxemburg) en in het Buitenland


De Verzekeraar regelt en betaalt het ter plaatse sturen van een pechverhelper die alles in het werk stelt om het ten gevolge van een technische panne geïmmobiliseerde voertuig ter plaatse te herstellen.

De eigenlijke herstellingskosten en de prijs van de wisselstukken maken geen deel uit van de waarborgen voorzien door het bijstandsprogramma.4.2 Sleping in België (of in het Groothertogdom Luxemburg ) en in het buitenland


4.2.1 In België (of in het Groothertogdom Luxemburg)


De Verzekeraar regelt en betaalt het slepen van het in België (of in het Groothertogdom Luxemburg ) geïmmobiliseerde verzekerd voertuig naar de garage van de Bestuurder, of indien deze zich niet binnen een straal van 50 km bevindt, naar de dichtst bijgelegen verdeler van het merk of naar een door de Verzekeraar erkende garage. De Verzekeraar regelt en betaalt het vervoer van de geïmmobiliseerde Bestuurder en de andere inzittenden (met uitsluiting van lifters) naar de plaats waar het voertuig is heengebracht of naar hun woonplaats. Het aantal passagiers mag in geen geval het maximum toegelaten aantal, opgelegd door de fabrikant, overschrijden. 


4.2.2 In het Buitenland 


De Verzekeraar regelt en betaalt het slepen van het in het buitenland geïmmobiliseerd verzekerde voertuig naar de dichtst bijgelegen verdeler van het merk.

De Verzekeraar brengt de geïmmobiliseerde Bestuurder en de andere inzittenden (met uitsluiting van lifters) op zijn kosten naar de garage waarheen het voertuig gebracht is. Het aantal passagiers mag in geen geval het maximum toegelaten aantal, opgelegd door de fabrikant, overschrijden. 


4.3 Voertuig langer dan 24 uur geïmmobiliseerd in België of langer dan 72 uur in het Buitenland


4.3.1 In België (of in het Groothertogdom Luxemburg)


Wanneer een door de garantie gedekte herstelling van het geïmmobiliseerde verzekerd voertuig langer dan 24 uur in beslag neemt, dan kan de Bestuurder kiezen uit één van de volgende prestaties:


1° Een vervangwagen van dezelfde categorie als het verzekerde voertuig, maar maximum tot categorie B behorend (volgens classificatie van de korte termijnverhuurders) tijdens de duur van de herstelling, voor een maximale duur van 72 uur, gerekend vanaf het moment van immobilisatie. Indien deze 72 uur worden onderbroken door, starten of eindigen in een weekend wordt de maximale periode van 72 uur overeenkomstig verlengd. 

Deze regeling geldt ook voor officiële feestdagen.

De Verzekeraar betaalt de vervoerskosten terug die de Bestuurder gemaakt heeft om de huurwagen op te halen of terug te brengen.


De Bestuurder is verplicht zich te houden aan de algemene voorwaarden van de verhuurder van zodra de wagen hem/haar wordt overhandigd. De kosten voor gebruik van dit voertuig na de gewaarborgde periode, de opgelopen boetes, de waarborg, de kosten voor de brandstof, de tolkosten, de prijs van bijkomende verzekeringen en de vrijstelling van de verzekering voor schade toegebracht aan het voertuig blijven voor rekening van de Bestuurder.


Indien deze prestatie niet door bemiddeling van de Verzekeraar werd georganiseerd, dragen deze bij in de huurkosten ten belope van € 30 per verschuldigde dag huur met een maximum van 72 uur (zie hoger vermelde regeling).


2° Bijdragen in de vervoerskosten om de Bestuurder, alsook de andere inzittenden (met uitsluiting van lifters), in staat te stellen naar zijn/haar woonplaats in België (of naar het Groothertogdom Luxemburg) terug te keren: de Verzekeraar regelt en betaalt de terugkeer van de Bestuurder en de andere inzittenden (met uitsluiting van lifters) vanaf de plaats waar zij zich bevinden naar de woonplaats van de Bestuurder. Het aantal passagiers mag in geen geval het maximum toegelaten aantal, opgelegd door de fabrikant, overschrijden. 


Deze verplaatsing zal op de volgens de Verzekeraar meest aangewezen manier gebeuren: per trein, bus, taxi, …


Wanneer de Verzekeraar ten gevolge van immobilisatie van het verzekerd voertuig, voor de terugreis van de Bestuurder naar zijn/haar woonplaats instaat, regelt en betaalt de Verzekeraar eveneens het vervoer van de huisdieren van de Bestuurder (honden en katten). De Verzekeraar betaalt eveneens het vervoer van de bagage die de Bestuurder zelf verzendt, onder waarborg van een transportbrief die de Bestuurder door een professionele expediteur wordt bezorgd. Wanneer de Bestuurder bagage in het geïmmobiliseerde voertuig achterlaat, is dit op risico van de Bestuurder. 


4.3.2 In het Buitenland 


Wanneer een door de garantie gedekte herstelling van het geïmmobiliseerde verzekerd voertuig langer dan 72 uur in beslag neemt, dan kan de Bestuurder kiezen uit één van de volgende prestaties:


1° Bijdragen in de vervoerskosten om de Bestuurder en de andere inzittenden (met uitsluiting van lifters) in staat te stellen naar zijn/haar woonplaats in België, in het Groothertogdom Luxemburg of in één van de andere landen waar het voertuig krachtens huidige polis mag ingeschreven zijn, terug te keren: de Verzekeraar regelt en betaalt de repatriëring van de Bestuurder en de andere inzittenden vanaf de plaats waar zij zich bevinden naar zijn/haar woonplaats. Het aantal passagiers mag in geen geval het maximum toegelaten aantal, opgelegd door de fabrikant, overschrijden.


Deze repatriëring kan gebeuren per vliegtuig (Economy Class) indien de af te leggen afstand meer dan 1000 km bedraagt of per trein (First Class) indien de af te leggen afstand minder dan 1000 km bedraagt. 


Wanneer de Verzekeraar ten gevolge van immobilisatie van het verzekerde voertuig, voor de terugreis van de Bestuurder naar zijn/haar woonplaats instaat, regelt en betaalt de Verzekeraar eveneens het vervoer van de huisdieren van de Bestuurder (honden en katten). De Verzekeraar betaalt eveneens het vervoer van de bagage die de Bestuurder zelf verzendt, onder waarborg van een transportbrief die de Bestuurder door een professionele expediteur wordt bezorgd. Wanneer de Bestuurder bagage in het door de Verzekeraar te repatriëren voertuig achterlaat, wordt het vervoer ervan op risico van de Bestuurder uitgevoerd.


2° Bijdragen in de vervoerskosten om de Bestuurder en de andere inzittenden (met uitsluiting van lifters) in staat te stellen zijn/haar bestemming in het buitenland te bereiken: de Verzekeraar regelt en betaalt het verder zetten van de reis van de Bestuurder en de andere inzittenden naar zijn/haar bestemming, zoals voorzien was met het verzekerde voertuig, en dit met inbegrip van de verplaatsing nodig om de Bestuurder in staat te stellen het herstelde voertuig opnieuw op te halen. Het aantal passagiers mag in geen geval het maximum toegelaten aantal, opgelegd door de fabrikant, overschrijden. 

De kosten van deze prestaties mogen in geen geval de kosten van een mogelijke repatriëring, zoals beschreven in de vorige optie, overschrijden.


3° De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om de Bestuurder een huurwagen te bezorgen. Wanneer de Verzekeraar hiervoor opteert, betaalt hij de huurprijs voor maximaal 72 uur; deze prijs mag niet meer bedragen dan de kosten van het vervoer van de Bestuurder en de inzittenden zoals hierboven beschreven.

De Verzekeraar betaalt de vervoerskosten terug die de Bestuurder gemaakt heeft om de huurwagen op te halen of terug te brengen.

De Bestuurder is verplicht zich te houden aan de algemene voorwaarden van de verhuurder van zodra de wagen hem/haar wordt overhandigd. De kosten voor gebruik van dit voertuig na de gewaarborgde periode, de opgelopen boetes, de waarborg, de kosten voor de brandstof, de tolkosten, de prijs van bijkomende verzekeringen en de vrijstelling van de verzekering voor schade toegebracht aan het voertuig blijven voor rekening van de Bestuurder.


4.4 Repatriëring van het voertuig 


Indien ten gevolge van een panne het voertuig langer dan 72 uur in het buitenland geïmmobiliseerd is, dan organiseert de Verzekeraar de repatriëring van het voertuig naar de garage in België of in het Groothertogdom Luxemburg aangewezen door de Bestuurder en neemt hij de kosten van de repatriëring ten laste.

De Verzekeraar neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele diefstal van bagage, radio, cd, accessoires of andere voorwerpen achtergelaten in het voertuig.


Voor de aanhangwagen (caravan, aanhangwagen voor de bagage, campingcar), die tijdens de reis door het verzekerde voertuig wordt getrokken, past de Verzekeraar naargelang de omstandigheden de volgende regels toe:


De Verzekeraar sleept, vervoert of repatrieert de aanhangwagen van de Bestuurder in alle gevallen waarin hij het trekvoertuig moet vervoeren of repatriëren.

De Verzekeraar sleept, vervoert of repatrieert de aanhangwagen indien de Eigenaar beslist het wrak van het voertuig ter plaatse achter te laten.

In geval van pech van de aanhangwagen zelf, geniet deze laatste niet van de prestaties waarin is voorzien voor het trekvoertuig (pechverhelping – sleepdienst – bewakingskosten – repatriëring ).


Indien de aanhangwagen een plezierboot als lading heeft, gelden volgende voorwaarden:


De afmetingen van de plezierboot bedragen niet meer dan 6m lengte, 2.5m breedte en 2m hoogte;

De aanhangwagen voor de plezierboot moet in staat zijn deze te dragen. Indien de aanhangwagen voor de boot niet voldoet aan deze voorwaarden of indien hij gestolen is, kan de boot slechts vervoerd worden indien de Bestuurder de Verzekeraar ter plaatse een vervangende aanhangwagen ter beschikking stelt.


Wanneer de Verzekeraar het verzekerd voertuig vervoert of repatrieert, betaalt hij de bewakingskosten ervan vanaf de dag van het verzoek tot vervoer tot de dag waarop het door zijn transporteur wordt opgehaald, tot een maximum van 10 dagen. 


4.5 Terbeschikkingstelling van geld in het Buitenland


Indien de Bestuurder in het buitenland de factuur van de herstellingskosten van het verzekerd voertuig moet voldoen, kan de Verzekeraar snel het bedrag dat de Bestuurder nodig heeft (maximaal  € 2.500) in deviezen ter beschikking stellen, op voorwaarde dat het gelijkwaardige te transfereren bedrag tevoren in euro in België aan de Verzekeraar is overhandigd. De wijze van overhandiging mag door de Bestuurder gekozen worden in samenspraak met de Verzekeraar. De Bestuurder krijgt een ontvangstbewijs van deze afgifte. Indien de gevraagde transfer niet uitgevoerd is, zal de overhandigde som aan de Bestuurder terugbetaald worden binnen de 15 dagen na afgifte. 5. Uitsluitingen 


5.1 Uitsluitingen voor de Garantie


Uitdrukkelijk wordt schade uitgesloten: aan de onderdelen of elementen vermeld in artikel 3 van bijlage C van onderhavig contract.


Uitdrukkelijk wordt schade uitgesloten: die een opzettelijke fout van de Bestuurder of Verzekeringsnemer betreft, een beroepsfout van een hersteller bij de voorbereiding van het voertuig, een valse verklaring van de Verzekeringsnemer, van de Bestuurder of van de hersteller.


Uitdrukkelijk wordt schade uitgesloten die voortvloeit uit één van onderstaande gebeurtenissen: 

ombouw en/of wijziging van het voertuig die geen rekening houdt met de preciseringen van de fabrikant; 

vervanging van originele onderdelen door onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd; 

gebrekkig onderhoud (onder deze term wordt verstaan onderhoud dat niet plaatsvond of niet overeenstemt met het onderhoudsprogramma van de fabrikant dat in het garantieboekje staat beschreven, of een onderhoud dat niet door vaklui uit de automobielsector is uitgevoerd);

ongewoon gebruik van het voertuig; slecht gebruik van het voertuig ten gevolge van een fout, nalatigheid of onervarenheid van de Bestuurder, overmatig gebruik (overbelasting, te hoog toerental, …);

gebrekkige herstelling van het voertuig, dit wil zeggen dat de controles die beschreven staan in Bijlage B voor aansluiting niet werden nageleefd; 

onderdelen die de reden zijn waarom de fabrikant het voertuig van zijn netwerk terugroept;

Schade voortvloeiend uit de gevolgen van een kernongeval, natuurramp of terrorisme.

onderdelen die eigen zijn aan elektrische aandrijving van elektrische en hybride voertuigen 


Uitdrukkelijk worden uitgesloten: voertuigen die uitgeleend worden door een garage, gebruikt worden voor het vervoer van personen of goederen tegen betaling, of voor korte duur verhuurd worden; voertuigen van de garage, van de garagist of de werknemers van de garage; voertuigen die gewijzigd of gebruikt worden voor wedstrijden, competities, rally’s of snelheidsritten en -testen; voertuigen met een losgekoppelde kilometerteller.


Worden ook uitgesloten: controles en onderhoudsbeurten uitgevoerd op aanbeveling van de fabrikant, de arbeidskosten en de onderdelen die hierbij werden vervangen; alle herstellingen (onderdelen en arbeidskosten) die bovendien door een garantie van de hersteller, fabrikant of verkoper zijn gedekt; iedere herstelling van autopech die te wijten is aan een gebrek dat bestond alvorens de garantie in werking trad en niet werd hersteld; verergering of uitbreiding van de schade als de gebruiker van het voertuig onder garantie geen gepaste maatregelen heeft genomen om het voertuig tegen deze verergeringen of uitbreidingen te beschermen; de onrechtstreekse gevolgen van het langdurig stilstaan van het voertuig (exploitatieverliezen, …). 5.2 Uitsluitingen voor de Bijstand


Zijn uitgesloten van de bijstandswaarborgen :


Voertuigen die deelnemen aan of als assistentiewagen meerijden in om het even welke vorm van gemotoriseerde competitie (race, rally, …) , voertuigen van hulpdiensten (politie, ambulances,…) evenals voertuigen die tegen betaling worden gebruikt (taxi’s, rijscholen, …);

Immobilisatie die voortvloeit uit externe oorzaken: verkeersongeval, brand aan het voertuig, glasschade, diefstal of poging tot diefstal van het voertuig, vandalisme, oproer, natuurramp en elke andere schade die gedekt is door de autoverzekering;

Gebeurtenissen die het gevolg zijn van opzet;

Gebeurtenissen die het gevolg zijn van gebruik van alcoholhoudende dranken of andere bedwelmende of opwekkende middelen;

Immobilisatie van het voertuig voor onderhoudswerkzaamheden;

Herhaalde defecten als gevolg van het niet herstellen van het voertuig (bijvoorbeeld defecte accu) na een eerste optreden van de Verzekeraar.

Douanerechten;

De prijs van wisselstukken, onderhoudskosten van het voertuig, herstellingskosten van welke aard ook;

Brandstof-, smeer- en tolkosten;

Diagnosekosten door de garagist en de kosten voor de demontage; 

Medische transporten/repatriëringen en medische kosten in het algemeen;

Kosten voor maaltijden en dranken;

Alle niet uitdrukkelijk in de overeenkomst vermelde kosten;

Schade voortvloeiend uit de gevolgen van een kernongeval, natuurramp of terrorisme.


6. Duur


6.1 Duur van de aansluiting bij het garantie- en bijstandscontract: 


De garantie dekt de tweedehandswagen voor een periode die, te rekenen vanaf de dag van inwerkingtreding, maximaal 364 dagen kan duren.

De garantie geldt voor een onbeperkte kilometerstand die wordt afgelegd vanaf de dag van inwerkingtreding.


Indien de wagen door de Eigenaar wordt doorverkocht, is de “MOBLY Garantie en bijstand Tweedehandswagen” overdraagbaar. Dit geldt ook bij overdracht door schenking of door erfenis. In dit geval dienen de gegevens van de nieuwe Eigenaar binnen de 7 dagen aan de Verzekeraar te worden overgemaakt.


De garantie zal van rechtswege eindigen voordat de voorziene termijn is afgelopen, in geval van vervreemding van het voertuig van zijn Eigenaar (vernieling, diefstal, inbeslagneming, …).


Indien interventies die door de Verzekeraar ten laste genomen worden uit hoofde van de “MOBLY Garantie Tweedehandswagen” en een immobilisatie van het voertuig van 7 of meer opeenvolgende dagen tot gevolg hebben, wordt de duur van de garantie en de bijstand verlengd met de overeenkomstige duur van deze immobilisatie. De duur van de immobilisatie wordt bepaald vanaf het akkoord van ten laste name door de Verzekeraar.6.2 Inwerkingstreding van de Mobly Garantie en Bijstand Tweedehandswagen voor het voertuig


De garantie en bijstand zullen in werking treden één dag nadat het tweedehandsvoertuig bij Mobly ingeschreven werd en de premie betaald werd en op de dubbele voorwaarde dat de Verzekeraar bij de inschrijving van het voertuig bij Mobly alle informatie heeft ontvangen die gevraagd wordt in Bijlage A en dat het voertuig alle punten voor controle en/of herstel heeft ondergaan die vermeld worden in Bijlage B via AUTO5 of de MOBLY Expert.


De datum waarop de garantie en bijstand in werking treden, zal door Mobly samen met het garantienummer vermeld worden op het garantiedocument.7. Opzegging 


De Verzekeringsnemer heeft de mogelijkheid de overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen binnen 14 dagen na de bevestiging door de Verzekeraar van de ontvangst van de verzekeringsaanvraag, met onmiddellijke ingang op de dag van de kennisgeving. Wij hebben datzelfde recht binnen dezelfde termijn, onze opzegging gaat in 8 dagen na de kennisgeving.

Daarnaast kan de overeenkomst opgezegd worden door:


1° elk van de partijen, na een aanvraag tot bijstandsverlening of terugbetaling, ten laatste 1 maand na uitbetaling of weigering tot tussenkomst. De opzegging wordt ten vroegste 3 maanden na de dag van de betekening van kracht.


2° de rechthebbenden van de Verzekeringsnemer in geval van diens overlijden, ten laatste binnen drie maanden en veertig dagen nadat zij kennis hebben gekregen van de dag van het overlijden."8. Premies en kosten voor garantie en bijstand


8.1 De met taksen en bijdragen verhoogde premie is vooraf betaalbaar op aanvraag van de verzekeringsbemiddelaar die in de bijzondere voorwaarden vermeld is, d.i. Mobly.


8.2 Het bedrag van de premie wordt bepaald in de Mobly Applicatie naargelang de kenmerken van het voertuig. 9. Verplichtingen van de Bestuurder


De Bestuurder verbindt zich ertoe om alle controles en eventuele herstellingen te laten uitvoeren die vermeld staan in Bijlage B.

De Bestuurder verbindt er zich toe om aan de Verzekeraar alle informatie te verschaffen die in de Mobly applicatie gevraagd wordt.

Als de Bestuurder deze verplichtingen niet naleeft, zal het verzekeringscontract garantie tweedehandswagen Mobly automatisch ontbonden worden.10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.


Elk geschil betreffende het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdende met de overeenkomst, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Brussel.


11. Uitzonderlijke omstandigheden


De Verzekeraar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen, nalatigheden of belemmeringen in de garantieverlening indien ze hem niet toegeschreven kunnen worden of wanneer ze het gevolg zijn van een geval van overmacht.12. Subrogatie


De Verzekeraar treedt in de rechten en rechtsvorderingen van de Bestuurder die rechtstreeks verband houden met een door de Verzekeraar verleende prestatie tegen elke derde en dit ten belope van het bedrag van zijn uitgaven. De Bestuurder subrogeert de Verzekeraar in zijn rechten, handelingen en beroep tegen elke verantwoordelijke derde en dit voor het bedrag van zijn uitgaven.

Behalve in geval van kwaad opzet kan de Verzekeraar geen verhaal nemen op de descendenten, ascendenten, partner, aanverwanten in rechte lijn, personen die met de Bestuurder onder één dak wonen, gasten en de leden van het huispersoneel van de Bestuurder. De Verzekeraar kan echter wel verhaal nemen op deze personen voor zover hun aansprakelijkheid werkelijk gewaarborgd is door een verzekeringsovereenkomst.13. Schulderkenning


De Bestuurder verbindt er zich toe de Verzekeraar binnen een maand de kosten terug te betalen voor de prestaties die niet gewaarborgd worden door de overeenkomst en die de Verzekeraar hem toegezegd heeft als voorschot.14. Verjaring


Alle handelingen die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, verjaren 3 jaar na de gebeurtenis die er aanleiding toe gaf.15. Contractwet 


Onderhavig contract valt onder de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (B.S. 30 april 2014).16. Klachten


Elke klacht met betrekking tot de overeenkomst kan worden gericht aan:


- Europ Assistance Belgium NV ter attentie van de Complaints Officer, Triomflaan 172 te 1160 Brussel (complaints@europ-assistance.be). 

- De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as), onverminderd de mogelijkheid voor de Verzekeringsnemer om een rechtsvordering in te stellen.
17. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer


Europ Assistance verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met nationale en Europese verordeningen en richtlijnen. Alle informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kan men terugvinden in onze privacyverklaring. Deze kan men terugvinden in bijlage D. 18. Fraude


Elke vorm van fraude vanwege de Bestuurder in het opmaken van de aangifte of bij het invullen van de aangeboden documenten heeft tot gevolg dat de Bestuurder al zijn rechten ten opzichte van de Verzekeraar verliest. Elk document moet dus volledig en nauwgezet worden ingevuld. De Verzekeraar behoudt zich het recht voor om de frauderende Bestuurder te laten vervolgen voor de bevoegde rechtbanken. 

BIJLAGE A aan de Garantie Tweedehandswagen MOBLY: Informatie die de Bestuurder verplicht moet verschaffen voor elk voertuig dat door de garantie "MOBLY Tweedehandswagen" gedekt is.


Naam en adres aankoper: 


Type garantie:


Merk van het voertuig:


Type/model:


Registratienummer: 


Identificatienummer van het chassis:


Kilometerstand op de teller:


Datum van eerste gebruik van het voertuig:


Garantie fabrikant (24/36/…):


Aankoopdatum en datum ingebruiksname:


Type motor (benzine, diesel of gas):


Vermogen in kW:


Genre (personenwagen of lichte vracht):


4X4 (ja of neen):


Automaat (ja of neen):


Inlichtingen Verzekeringsnemer (naam, adres, postcode, stad):
Deze informatie zal op het internet worden doorgegeven via de website/applicatie van Mobly.
BIJLAGE B aan de Garantie Tweedehandswagen MOBLY: Fiche die bewijst dat de controles en herstellingen werden uitgevoerd door Auto5 of de MOBLY Expert zodat het voertuig de "MOBLY GARANTIE" kan krijgen

Voertuigen die onder de Garantie Tweedehandswagen MOBLY verhandeld worden, moeten onmiddellijk aan de verkoop voorafgaand onderstaande controles hebben ondergaan. Ongeacht het type voertuig (benzine, diesel, mechanische of automatische versnellingsbak) moeten er minstens 88 controlepunten worden nagegaan. 


REMMEN

afdichting

remslangen

remschijven/remtrommels

remplaatjes/remvoeringen

handrem

remvloeistof

rembekrachtiging/ABS


STUURINRICHTING

8. afdichting

9. stofhoezen

10. stuurbekrachtigingolie

11. leidingen

12.

ACHTER-/VOORSTEL

12. transmissie

13. stofhoezen cardanas

14. ophangingsdriehoeken

15. stuurkogels

16. kogellagers van de wielen

17. schokdempers voor/achter

18.

WIELEN

19. staat

20. profiel

21. opspanning

22. reservewiel

23.

BANDEN

24. conform aan de voorschriften

25. staat

26. spanning 

27.

ACCU

28. staat

29. bevestiging

30. lading/vloeistofpeil

31.

VERLICHTING

32. stadslichten

33. dimlichten

34. grote lichten

35. mistlichten voor/achter

36. richtingaanwijzers

37. noodknipperlichten

38. stoplichten

39. kentekenplaat

40. achteruitrijlichten 41. binnenverlichting

42. aansteker

43.

CLAXON

44. werking

45.

RUITENWISSERS VOOR/ACHTER

46. werking

47. staat ruitenwissersbladen

48.

RUITENSPROEIER VOOR/ACHTER

49. werking 

50. peil

51.

VERWARMING/AIR- CONDITIONING

52. werking

53. bediening

54. achterruitverwarming

55.

INSTRUMENTEN

56. werking radio/ navigatiesysteem

57. instrumentenpaneel

58.

MOTOR

59. olieverversing

60. oliefilter

61. afdichting van het carter

62.

VERSNELINGSBAK/BRUG

63. olieverversing

64. afdichting van het carter

65. versnellingshendel


KOPPELING

66. werking

67. speling

68. afdichting indien hydraulisch

69.

TOEVOER

70. brandstoffilter

71. brandstofpomp

72. deeltjesfilter 73. voorverwarmingssysteem

74. spruitstuk

75.

AFSTELLING MOTOR

76. bougies/injectors

77. luchtfilter

78. antiluchtverontreiniging

79.

DRIJFRIEMEN

80. staat

81. distributieriem

82.

KOELING

83. staat rubberslangen /afdichting

84. vloeistofpeil / concentratie

85.

UITLAAT

86. buizenstelsel

87. tussendemper

88. knalpot

89.

TESTEN

90. functionele test 

91.

INTERIEUR

92. tapijten VOOR/ACHTER

93. voorruit

94. achteruitkijkspiegels

95. ruitbediening

96. instelmechanismen stoelen

97. deurpostslotplaten

98. deurscharnieren

99. cilinders

100. sloten

101. veiligheidsgordels

102.

GEREEDSCHAP

103. krikslinger

104.

KOETSWERK

105. chassis/ zelfdragende carrosserie

106. onderstel motor

107.

VERF

108. elementen koetswerk

109. bumpers voor/achter 

 

BIJLAGE C aan de Garantie Tweedehandswagen MOBLY: Technische definities van de gedekte garanties en uitsluitingen


ARTIKEL 1:   Welke onderdelen vallen onder de Mobly garantie:


MOTOR: 

Complete motor met alle inwendige bewegende delen.


WARMTEWISSELAAR VAN: 

Motorolie, koelsysteem, automatische transmissie, turbocompressor, condensor van de airconditioning, verwarming/airconditioning. 


MECHANISCHE MOTORUITRUSTING:

Koelvloeistof, thermostaat, motorsteunen, antikantelhefboom, spruitstukken, verstuivers, brandstofinspuitpomp, EGR-klep, inspuitleidingen, brandstofopvoerpomp, brandstoffilterhuis, brandstofinspuitgalerij, injectiehuis, gasklephuis, gaskabel, gaspedaalemmer, trillingsdemper.


ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE MOTORUITRUSTING:

Onder deze garantie vallen alle elektrische en elektronische componenten ten behoeve van de brandstofvoorziening van benzine en dieselmotoren, alsook alle elektrische en elektronische componenten die de ontsteking tot stand brengen bij motoren die benzine als brandstof gebruiken.

Startmotor, dynamo, BDP sensor, oliedruk sensor, olietemperatuur sensor, olieniveau sensor, koelvloeistofniveau sensor, koelvloeistof temperatuur sensor, thermocontact koelvin, koelvinmotor, brandstofpomp, brandstof opvoerpomp, toerentalsensor, elektroklep, URG klep schakelaar (op dieselpomp), elektrische verstuivers, gasklephuis (injectie), elektroklep voor motorstop, gloeibougies, voorgloeirelais.


KOPPELING:

Koppelingsplaat (enkel bij breuk of ten gevolge van een olielekkage, niet bij een slippende koppeling ten gevolge van normale slijtage of verkeerd gebruik door de Bestuurder), koppelingsdrukgroep, druk/treklager van de koppeling, koppelingsvork, scharnierpunt van vork, koppelingshuis, hoofdcilinder, werkcilinder, koppelingskabel, automatische stelinrichting.


AUTOMATISCHE TRANSMISSIE:

Alle elektrische en elektronische componenten, montageplaat, koppelomvormer, dichting van koppelomvormer, pompwiel, stator, hydraulisch regelorgaan, planetair tandwielstelsel, remband (ook het afstellen), koppelingsplaten, kick-downkabel


VERSNELLINGSBAK/DIFFERENTIEEL: (zowel hand- als automatisch geschakeld)

Aandrijving kilometerteller, sensor wagensnelheid, versnellingsbakhuis, differentieelhui(s)(zen), versnellingspook, stangenstelsel (bediening bak), selectiekabel versnellingsbak , bedieningspook afstelling, achteruitrijlichtschakelaar, alle afdichtingen van bak en differentieel, ingaande as, uitgaande as, hoofdas, primaire as, secundaire as, synchromeshes, bussen, tandwielen, viervoudig tandwiel, afstelring, snapveren en borgen, schakelgaffels, selectiegaffel, balladeurassen (inclusief kogels, veren en mecanindusstiften), pignon, kroonwiel(en), satellieten, coquille(s), lagers,


AANDRIJVING:

Aandrijfassen, aandrijfas steunlagers, cardanas, cardanas lageringen, cardanas koppelingen, steekassen, wielnaven, wielnaaflagers, naafhuizen, naafafdichtingen.


OPHANGING:

Veerpoten, veren, veerschotels, veerschotellageringen, draagarmen en steunen, fusees, fuseekogels, schokbrekers (met uitzondering van lekkage), stabilisatorstang, stabilisatorstang lagering, stabilisatorstang reactiearmen, silentblocs, gewrichtsrubbers.


STUURINRICHTING:

Alle elektrische en elektronische componenten die het stuurcomfort verhogen. Stuurhuis, tandheugel, tandrondsel, stofhoes, spoorstang, spoorstangkogel, hogedrukpomp stuurbekrachtiging, aandrijving hogedrukpomp stuurbekrachtiging, hogedrukleidingen, oliereservoir, olieafdichtingen, werkcilinder, stuurkoppeling, kleppenhuis, stuurkolom, vergrendeling stuurkolom (hoogte- en diepteverstelling), hitteschild voor stuurinrichting, mecatronic.


REMSYSTEEM:

Hoofdremcilinder, rembekrachtiger, remdrukregelaar, remdrukbegrenzer, remklauwen, wielremcilinders, handremkabels, metalen remleidingen, mechanische en hydraulische delen van het Anti-Blokkeer Systeem (ABS).


ELEKTRISCHE UITRUSTING AAN EN IN DE CARROSSERIE:

(Betreft uitsluitend componenten door constructeur in de fabriek aangebracht). Storingen aan alle elektrische en elektronische schakelaars, bekabeling, sensors, ontvangers, motorgeheugens en rekeneenheden zoals verwarming buitenspiegels, verstelling buitenspiegels, automatisch dimmende binnenspiegel, deurvergrendeling, afstandsbediening van deurvergrendeling (verlies is uitgesloten), bediening achterklep koffer, portierruit verstelling, schuifdak, cabriolet kap, koplamp reiniging, koplampverstelling, verwarming/airconditioning interieur (afvulling is uitgesloten), achteruitverwarming (beschadiging/onderbreking van verwarmingselement is uitgesloten), radio antenne verwerkt in ruit (beschadiging/onderbreking van ruitelement is uitgesloten), ruitenwissermotor inclusief mechaniek en ruitensproeiermotor (vorstschade is uitgesloten), instrumenten dashboard, knipperlicht/alarmlicht automaat, waarschuwing vergeten verlichting, stoelverwarming, stoelverstelling, schokbrekers, cruise-control, handrem, Anti Blokkeer Systeem (ABS), Anti Slip Regeling (ASR), boordcomputer, claxon, pyrotechniek veiligheidsgordels, airbag(s), zekeringskast, schoksensor. Bovenstaande is ook van toepassing indien er sprake is van een mechanische storing, zelfs als  dit niet het gevolg is van een  elektrische/elektronische oorzaak. Dit geldt ook in het geval dat bij het gedekte voertuig een vernoemd item niet elektrisch/elektronisch maar met de hand of langs mechanische weg wordt bediend.


DIVERSEN:

Deurklink, slot handschoenkastje, motorkapsluiting, deurslot, vulverbinding van brandstoftank, ontluchtingspijp van brandstoftank, gaspedaal.
ARTIKEL 2:   Welke onderdelen vallen onder de Mobly basisgarantie:


MOTOR: 

Alle inwendige componenten en onderdelen van het motorblok en de cilinderkop, alsook: nokkenas, zuigerpennen, drijfstangen, cilinderblok, kleppendeksel, voeringen, starterkransen, lagers, inlaat- en uitlaatspruitstukken, cilinderkop, gezamenlijke kleptuimelaars, inwendige pakkingen en pakkingskoorden, cilinderkoppakkingen, krukaslagers, zuigerveren, oliepomp, klepstoters, kleppen, tuimelaarstangen en -geleiders, krukas en motorvliegwiel, distributieriem/-ketting en distributietandwielen.

Eventuele schade aan andere motordelen die het behoorlijk vastgestelde gevolg is van een defect aan één van deze onderdelen wordt ook gedekt. Bijgevolg zijn de bovenvermelde onderdelen niet in de garantie inbegrepen als ze worden beschadigd door een defect aan niet-gedekte onderdelen of componenten.  


VERSNELLINGSBAK:

De volgende inwendige componenten en onderdelen:

Mechanische versnellingsbak: synchromesh-ringen, assen, satelliet-assen, ringen, schakelmoffen, differentieelkast, onderdelen van de koppeling (uitgezonderd de wrijvingsonderdelen, normale slijtage of oververhitting), pignons en tandwielstelsels, brug, afdichtingen, inwendige lagers.

Automatische versnellingsbak: riemen en schijven, hydraulische kleppenhuis, overbrengingskoppel, koppelomvormer, oliepomp en pakkingen, brug, afdichtringen, schuifkleppen en kleppen.


BRUG:

Alle inwendige componenten en onderdelen uitgezonderd de tussenbak en de 4X4-reductiebak


CARTERS:

Onderste motorcarter en het versnellingsbakcarter (met inbegrip van het koppelingscarter en het uitlaatcarter) op uitdrukkelijke voorwaarde dat deze schade hebben geleden tengevolge van een defect aan één van de bovenvermelde componenten of onderdelen. 


ARTIKEL 3:   Wat valt niet onder de Mobly garantie en Mobly basisgaranties:


Normaal onderhoud, inclusief onderdelen die periodiek vervangen of gereinigd dienen te worden, alsmede onderdelen met een normale gebruikslijtage waaronder filters, banden, uitlaat, remblokken, koppelingsplaten, schokdempers, wisserbladen, accu, batterijen, bougies, enz.;

Defecten en hun gevolgschade die ontstaan door nalatigheid, ondeskundigheid of door opzettelijk verkeerd gebruik;

Defecten in geval van total-loss schade;

Defecten en hun gevolgschade ontstaan door/tijdens joyriding, diefstal, deelname aan wedstrijden of rallysporten, voorbereidende tests voor deze proeven, deelname aan militaire oefeningen, hulpverlening op rampenplaatsen en dergelijke;

Defecten als gevolg van een ongeval/aanrijding;

Defecten veroorzaakt door/tijdens oorlogshandelingen, onlusten, natuurgeweld en andere gevallen van overmacht;

Schade aan personen en zaken;

Derving van inkomsten;

Het verhelpen van, en gevolgschade door, binnendringen van water, corrosie of vervuiling in/van vloeistoffen;

Onbalans van wielen;

Afzetten van verbrandingsresten (inclusief verbrande kleppen);

Gevolgen van verkeerde afstellingen;

Afdichtingen van de motor zoals pakkingen, oliekeerringen;

Lampen, lampglazen;

Schade ontstaan door extreme invloeden;

Verwaarlozing van enig vloeistofniveau waardoor schade ontstaat (ook van onderdelen die als zodanig wel onder de garantie vallen);

Onderdelen die de oorzaak zijn van een terugroepactie door de constructeur of invoerder;

Defecten aan audio-, telefoon- en navigatiesystemen 

Werkzaamheden uitgevoerd en onderdelen vervangen door niet-professionele herstellers uit de automobielsector.

Ombouw en/of wijziging van het voertuig die geen rekening houdt met de preciseringen van de fabrikant;

Vervanging van originele onderdelen door onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd;

Gebrekkig onderhoud (onder deze term wordt verstaan onderhoud dat niet plaatsvond of niet overeenstemt met het onderhoudsprogramma van de fabrikant dat in het garantieboekje staat beschreven, of een onderhoud dat niet door vaklui uit de automobielsector is uitgevoerd);

Gebrekkige herstelling van het voertuig, dit wil zeggen dat de regels voor voorbereiding die beschreven staan in Bijlage B van onderhavig contract niet werden nageleefd;

Voertuigen die uitgeleend worden door een garage, gebruikt worden voor het vervoer van personen of goederen tegen betaling, of voor korte duur verhuurd worden;

Voertuigen van een garage of de werknemers van een garage;

Voertuigen met een losgekoppelde kilometerteller;

Iedere herstelling van autopech die te wijten is aan een gebrek dat bestond alvorens de garantie in werking trad en niet werd hersteld

Verergering of uitbreiding van de schade als de gebruiker van het voertuig onder garantie geen gepaste maatregelen heeft genomen om het voertuig tegen deze verergeringen of uitbreidingen te beschermen; de onrechtstreekse gevolgen van het langdurig stilstaan van het voertuig (exploitatieverliezen, …).

Alle onderdelen die in artikel 1 en 2 niet expliciet vernoemd zijn als zijnde gedekt.


Volgende voertuigen zijn uitgesloten uit zowel de Mobly garantie als de Mobly basisgarantie: 


Aro

Aston Martin

Auverland

Bentley

Bugatti

Caterham Dangel

Dallas

De La Chapelle

De Tomaso

Donkervoort

Ferrari FSO

Lamborghini

LDV

Mahindra

Maserati

Maybach Mega

Morgan

Porsche

Rolls Royce

TVR

Venturi

Voertuigen waarvan minder dan 250 exemplaren per jaar worden verkocht
BIJLAGE D aan de Garantie Tweedehandswagen MOBLY: Privacy verklaring


Privacyverklaring

Als verzekeraar is het onze taak om u verzekeringen aan te bieden, u bij een schadegeval bij te staan en u indien nodig te vergoeden. Hiervoor verwerken wij noodgedwongen persoonsgegevens van (potentiële) klanten en van partners. Persoonsgegevens verwerken betekent : inzamelen, gebruiken, bewaren, beveiligen, wijzigen, meedelen en ten slotte ook wissen in overeenstemming met de wet.

Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en hechten daarom zeer veel belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring belicht onze visie op de beveiliging van uw persoonsgegevens en legt u uit waarom en hoe we die gegevens gebruiken, wat wij ermee doen en binnen welk wettelijk kader dat gebeurt.

Wij nodigen u uit de tijd te nemen deze Privacyverklaring aandachtig te lezen. Deze verklaring kan aangepast worden om ze actueel te houden, de versie op onze website is steeds de meest recente versie.1. Wie zal uw persoonsgegevens verwerken?

Europ Assistance Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te Triomflaan 172 te 1160 Brussel, BTW BE 0457.247.904 RPR-Brussel, is de verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij bepalen hoe en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens verwerkt worden. Voor al uw vragen, suggesties en klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming (zie 5.9.).2. Welke gegevens verwerken wij?

Wij kunnen persoonsgegevens die wij van u kregen, verwerken zoals:

Persoonsgegevens die het mogelijk maken om u te identificeren, op een directe of op een indirecte manier waaronder :

• Identificatiegegevens (zoals uw naam en geboortedatum);

• Contactgegevens (zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres) ;

• Bankgegevens voor de verwerking van betalingen (zoals uw rekeningnummer)

• Samenstelling van het gezin (zoals naam en geboortedatum van de gezinsleden);

• Gegevens over uw voertuig (zoals uw nummerplaat);

• Gegevens over uw woning;

• Geolokalisatie (indien u ons deze gegevens bezorgt in het kader van een bijstandsdossier);

• Beeld-, en geluidopnames;

• Gegevens over uw gebruik van onze website (via cookies) vindt u in ons cookiebeleid, onderaan deze pagigna.

Wij kunnen gegevens gebruiken die we verkregen hebben van externe bronnen, zoals werkgevers die verzekeringen afsluiten voor hun werknemers. Dit zou ook het geval kunnen zijn voor professionele dataleveranciers voor de correctie van de gegevens (bijvoorbeeld de verbetering van de spelling van uw adres) en de verrijking van de gegevens.

In sommige gevallen hebben de persoonsgegevens die u ons meedeelt niet enkel betrekking op u maar tevens op één of meerdere van uw relaties (bijvoorbeeld uw kinderen, partner, uw werknemers, ...) of op een persoon die betrokken is bij een schadedossier. Indien u ons persoonsgegevens van andere personen meedeelt, dient u hen hiervan op de hoogte te brengen.

Mogelijk verstrekt u ons in het kader van een schadedossier persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid. Deze gegevens genieten een hogere vorm van bescherming en kunnen wij enkel verwerken in het kader van onze dienstverlening en de behandeling van schadedossiers.3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Europ Assistance België zal uw persoonsgegevens verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden. Enkel de persoonsgegevens die pertinent zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde worden hierbij verwerkt. Wanneer wij u persoonsgegevens vragen, heeft u het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het onderschrijven van een overeenkomst kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer ervan kunnen beïnvloeden.


3.1. Verwerking om polissen en schadegevallen te behandelen

Wij verzamelen, bewaren en verwerken uw persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor:

• het beheer van de klantenrelatie met jezelf als (potentiële) klant, met uw verzekeringstussenpersoon en met de handelspartners die diensten aanbieden of bepaalde activiteiten vervullen voor rekening van Europ Assistance

• de onderschrijving, het beheer en de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst

• het opmaken van een klantenprofiel

• verlening van diensten

• behandeling van schadegevallen

Gegevens met betrekking tot uw gezondheid zullen uitsluitend door ons verwerkt worden indien u ons deze gegevens op eigen initiatief, rechtstreeks of via derden verstrekt teneinde aan uw expliciete vraag tot tussenkomst te kunnen voldoen en onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen op basis van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de verzekeringssector, met inbegrip van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.


3.2. Verwerking om de wet na te leven

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om de wet na te leven, zoals voor:

• voorkoming van het witwassen van geld en bestrijding van terrorisme;

• toepassing van de MiFID-regelgeving;

• bestrijding van fiscale fraude;

• fiscale verplichtingen van Europ Assistance.


3.3. Verwerking voor gerechtvaardigde belangen

Bij het gebruik van uw persoonsgegevens om redenen die ons gerechtvaardigd belang betreffen, streven wij ernaar een evenwicht te vinden tussen de belangen van Europ Assistance en uw recht op privacy. Het betreft hier enkel situaties waarin we uw persoonsgegevens verwerken om zo optimaal

mogelijk te functioneren en u daardoor de beste dienstverlening te kunnen verschaffen, zoals voor: o het beheer van onze distributiekanalen; o de evaluatie en de verbetering van onze bestaande diensten en producten; o de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten; o de detectie en het voorkomen van misbruik en fraude; o de behandeling van klachten; o bewaking en controle o de beveiliging van goederen en personen, alsook van de informaticanetwerken en -systemen van Europ Assistance; o de vaststelling, uitoefening, verdediging en bescherming van onze rechten of van de personen die wij eventueel vertegenwoordigen, bijvoorbeeld bij geschillen; o een totaalbeeld van klanten, bijvoorbeeld voor het opmaken van statistieken; o de verbetering van onze interne organisatie o het testen, evaluatie, vereenvoudiging en optimalisering van onze interne processen om ze efficiënter te maken; o het testen, evaluatie, vereenvoudiging en optimalisering van de onlinesystemen om uw ervaringen als gebruiker ervan te verbeteren;


3.4. Verwerking voor marketing doeleinden

Indien u als klant rechtstreeks bij Europ Assistance een verzekering heeft afgesloten, kunnen wij uw gegevens gebruiken om onze producten en diensten op maat van uw persoonlijke situatie aan te bieden of voor te stellen. Uw persoonsgegevens worden in geen geval doorgestuurd naar derden voor hun eigen prospectie en Europ Assistance neemt ook geen contact met u op om u producten of diensten van derden voor te stellen. Onze prospectie blijft te allen tijde beperkt tot het informeren over producten of diensten die door Europ Assistance zelf worden aangeboden en waarvoor u reeds interesse toonde of die door u onderschreven werden.

Indien u op onrechtstreekse wijze (via derden) bij Europ Assistance een verzekering heeft afgesloten, bijvoorbeeld via een verzekeringstussenpersoon, via uw werkgever, reisagent, ..., dan zal Europ Assistance alleen uw gegevens voor marketing doeleinden gebruiken indien zij hiervoor voorafgaandelijk de toestemming heeft gekregen van de derde (de verzekeringstussenpersoon, uw werkgever, reisagent,...). Deze derde dient uiteraard op zijn beurt uw toestemming hiervoor te hebben verkregen.4. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?


4.1. Binnen onze onderneming

Om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen, worden uw gegevens enkel gedeeld met onze medewerkers in zover ze die ze nodig hebben om de taken die hen werden toevertrouwd te vervullen.


4.2. Doorgeven van uw gegevens aan andere bedrijven binnen de Europ Assistance Group

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan andere bedrijven binnen de Europ Assistance Group, bijvoorbeeld om risico’s te beoordelen, in het kader van herverzekering of bij de behandeling van een schadegeval dat zich in het buitenland voor doet.


4.3. Uitwisseling van gegevens met derden

Binnen het kader van de bovenvermelde doelen en in zoverre dit gerechtvaardigd is, kunnen wij relevante bijkomende gegevens verkrijgen van of delen met overheden, privéverzekeraars, herverzekeraars, socialezekerheidsinstellingen, bemiddelaars, experten, advocaten en andere derden die rechtmatig betrokken zijn bij de opmaak of het beheer van de polis of bij de behandeling van een schadegeval of een klacht.

Wanneer wij een derde inschakelen om schulden of onbetaalde premies in te vorderen, kunnen wij hun uw gegevens bezorgen. Omwille van de bescherming, de beveiliging van uw gegevens of het

beheer van onze IT-infrastructuur, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met gespecialiseerde firma’s, wij verwijzen hierbij specifiek naar de dienstverleners voor de beveiliging van de aan ons toevertrouwde gegevens (back-up).

Deze derden krijgen toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun respectievelijke taken uit te voeren. Daarnaast zijn zij ten aanzien van Europ Assistance contractueel verbonden om uw persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te verwerken en om uw persoonsgegevens enkel te gebruiken voor de doeleinden voor welke deze gegevens aan hen werden bezorgd.


4.4. Overdracht van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Het is mogelijk dat Europ Assistance uw persoonsgegevens overdraagt naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die desgevallend niet een passend beschermingsniveau van uw gegevens kunnen garanderen. Europ Assistance zal in deze gevallen uw persoonsgegevens overbrengen met een verhoogd niveau van beveiliging en contractueel eveneens een verhoogd beveiligingsniveau eisen van haar internationale partners. U heeft het recht om ons informatie te vragen in verband met de maatregelen die zijn genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens bij een transfert buiten de Europese Economische Ruimte.5. Welke rechten heeft u en hoe kunt u ze uitoefenen?


5.1. Recht op inzage

U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens.


5.2. Recht op rectificatie

U hebt het recht om ons te vragen uw gegevens te corrigeren indien u vaststelt dat deze onjuist of onvolledig zijn.


5.3. Recht op gegevenswissing

In welbepaalde gevallen heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen namelijk wanneer :

• uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Europ Assistance ze heeft verzameld

• de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming en u beslist deze in te trekken;

• u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er aan de kant van Europ Assistance geen gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de uwe. Uw recht op gegevenswissing is niet absoluut. Europ Assistance heeft het recht om uw persoonsgegevens te blijven bewaren wanneer de geldende wetten en regels ons verplichten of toelaten om uw gegevens te bewaren.


5.4. Recht op beperking van de verwerking

U kan ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken wanneer:

• u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende de periode die Europ Assistance nodig heeft om die juistheid te controleren.

• de verwerking niet gerechtvaardigd is maar u niet de wissing van uw persoonsgegevens wenst doch slechts de beperking van de verwerking ervan;

• wanneer Europ Assistance uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor verwerking maar u ze wel nog nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering


5.5. Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te laten overdragen aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.


5.6. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Europ Assistance gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk ogenblik intrekken. U moet er echter wel rekening mee houden dat het intrekken van de toestemming als direct gevolg kan hebben dat de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst onmogelijk wordt.


5.7. Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen echter geen rekening kunnen houden met uw verzoek indien ons gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan het uwe of indien de verwerking van uw persoonsgegevens nodig blijft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

U kunt ons steeds laten weten dat we uw gegevens niet mogen gebruiken voor marketingdoeleinden.


5.8. Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering.

In het geval van geautomatiseerde verwerking of profilering waarbij er geen menselijke tussenkomst gebeurd tijdens de verwerking, heeft u steeds het recht om de tussenkomst te vragen van een van de medewerkers van Europ Assistance en de geautomatiseerde beslissing te betwisten. Met name wanneer u een verzekering afsluit via de formulieren die beschikbaar zijn op onze website, wordt dit contract in principe automatisch gesloten op basis van de door u ingevulde informatie. We garanderen u dat we in geen geval gebruik maken van profilering. U hebt bovendien de mogelijkheid om te allen tijde de tussenkomst van één van onze medewerkers te vragen.


5.9. Tot wie kan u zich richten?

Voor al uw vragen omtrent uw persoonsgegevens of om uw rechten zoals hierboven vermeld uit te kunnen oefenen, kan u zich richten tot onze functionaris voor gegevensbescherming. Dit door wijze van gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdig kopie van uw identiteitskaart via de post of via e-mail.

De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn de volgende:

Europ Assistance Belgium N.V. Data Protection Officer Triomflaan 172 1160 Brussel eabelgiumdpo@europ-assistance.be

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35 1000 Brussel Tel: +32 2 274 48 00 Mail: commission@privacycommission.be6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Europ Assistance houdt uw persoonsgegevens bij zolang deze nodig zijn voor de doeleinden die hierboven vermeld zijn en zolang de wet dat vereist. Concreet betekent dit dat uw persoonsgegevens zullen worden bijgehouden voor de volledige duur van uw verzekeringsovereenkomst, gedurende de wettelijke verjaringstermijn die volgt op het laatste schadegeval dat wordt gedekt door het verzekeringscontract alsook gedurende enig andere bewaringstermijn die ons door de wet wordt opgelegd.